AGB

Algemene handelsvoorwaarden voor internet

I. Geldigheid

Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn uitsluitend deze algemene handelsvoorwaarden van toepassing; wij accepteren geen handelsvoorwaarden van de klant die in tegenspraak zijn met of afwijken van onze handelsvoorwaarden, tenzij wij schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan. Handelingen van onze kant om de overeenkomst na te komen, kunnen derhalve niet worden aangemerkt als instemming van onze kant met afwijkende contractuele voorwaarden. Deze handelsvoorwaarden worden beschouwd als algemene overeenkomst voor alle verdere rechtshandelingen tussen beide contractanten.

II. Offertes en het sluiten van een overeenkomst

Onze offertes zijn geheel vrijblijvend. Offertes van de klant moeten altijd worden bevestigd met een opdrachtbevestiging. Ook het versturen van de door de klant bestelde goederen leidt tot het sluiten van de overeenkomst. Wanneer wij offertes ontvangen, is degene die deze offerte uitbrengt, voor een redelijke termijn van tenminste 10 dagen aan deze offerte gehouden.

III. Prijs

Alle door ons genoemde prijzen gelden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, inclusief BTW. Wanneer de loonkosten stijgen als gevolg van een verandering in de CAO of interne bedrijfsafspraken of wanneer er zich andere kostenposten voordoen, die relevant zijn voor de berekening of wanneer er kosten worden gewijzigd die van toepassing zijn op het volbrengen van de dienstverlening zoals materiaalkosten, energiekosten, transportkosten, externe werkzaamheden, financiering etc., dan behouden wij ons het recht voor, de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Wanneer de klant een consument is, is punt. III. niet van toepassing.

IV. Betalingsvoorwaarden, vertragingsrente

De betaling geschiedt op de door de klant gewenste betalingswijze (creditcard, onder rembours, bij vooruitbetaling, etc.). De aanschafprijs is verschuldigd op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Betalingen van de klant zijn pas voldaan als het gehele bedrag op onze rekening is bijgeschreven. Mocht de betaling door de klant vertraging oplopen, zijn wij, indien wij dat wensen, gerechtigd de daadwerkelijk ontstane schade te verlangen of, indien het niet een transactie met consumenten betreft – rente wegens te late betaling te verlangen ter hoogte van 4 procent bovenop de wettelijke interestvoet/als gepubliceerd in het maandelijkse staatsblad van de Oostenrijkse Centrale Bank.

V. Terugtreding van de overeenkomst door het bedrijf

Bij vertraagde ontvangst (punt VIII.) of andere belangrijke redenen zoals in het bijzonder faillissement van de klant of faillissementsweigering bij gebrek aan vermogen en wanneer de klant verzuimt te betalen kunnen wij de overeenkomst ontbinden, tenzij van beide kanten aan alle bepalingen van het contract is voldaan. In geval van ontbinding kunnen wij bij schulden van de klant naar keuze een totale schadevergoeding van 15 procent van het bruto factuurbedrag of de vergoeding van alle daadwerkelijk ontstane schade verlangen. Wanneer de klant in gebreke blijft met de betaling, zijn wij ontslagen van alle verdere verplichtingen op het gebied van levering en dienstlevering. Bovendien behouden wij ons het recht voor, nog uitstaande leveringen of dienstverleningen te annuleren en voorschotten c.q. waarborgen te eisen of na het stellen van een uiterste termijn, terug te treden van de overeenkomst. Wanneer de klant – zonder daartoe gerechtigd te zijn – besluit van het contract terug te treden of ontbinding van de overeenkomst verlangt, kunnen wij naar keuze vasthouden aan nakoming van de overeenkomst of instemmen met de ontbinding ervan; in het laatste geval is de klant verplicht, een totale schadevergoeding ter hoogte van 15 procent van het bruto factuurbedrag of de daadwerkelijk ontstane schade te betalen.

VI. Recht tot terugtreding van de consument

Wanneer de klant een consument is, zoals beschreven in het Oostenrijkse Kündigungsschutzgesetz, kan hij van een op afstand gesloten overeenkomst of een op afstand afgegeven contractverklaring binnen zeven werkdagen terugtreden, waarbij de zaterdag niet meetelt. De terugtredingtermijn begint bij overeenkomsten over levering van goederen op de dag waarop deze bij de klant zijn aangekomen, bij overeenkomsten over het verlenen van diensten op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Er bestaat geen recht tot terugtreding bij overeenkomsten over
1. dienstverleningen, waarmee men conform de overeenkomst binnen zeven werkdagen van het sluiten van de overeenkomst moet beginnen,
2. goederen of diensten, waarvan de prijs afhankelijk is van de koersen op de financiële markt, waarop de ondernemer dus geen invloed heeft,
3. goederen, die op verzoek van de klant op maat werden gemaakt, die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de klant, die op basis van hun toestand niet in aanmerking komen voor terugzending, die snel bederven of waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum wordt overschreden,
4. audio- of video-opnames of software, waarbij de verzegelde verpakking van deze goederen door de consument werd verbroken,
5. kranten, (geïllustreerde) tijdschriften, met uitzondering van periodieke publicaties,
6. gok- en kansspelen en
7. bezoek aan huis of ontspannende dienstverlening
8. veilingen
Het is voldoende wanneer de verklaring tot terugtreding van de overeenkomst zonder opgaaf van reden binnen de termijn wordt teruggestuurd. In het geval van terugtreding wordt het aankoopbedrag gedeeltelijk of in zijn geheel teruggestort, stap voor stap met het terugsturen van de door de besteller ontvangen goederen. Wanneer de consument terugtreedt van de overeenkomst, zijn de directe kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van deze consument.

VII. Aanmanings- en incassokosten

Wanneer de klant met de betaling ten achter is, is de klant verplicht de door ons gemaakte aanmaningskosten ter hoogte van 10,90 € / CHF 16.68 all-in per aanmaning en 3,63 € / CHF 5.55 administratiekosten per half jaar te betalen. Als de tweede aanmaning niet het gewenste effect heeft gesorteerd, zijn wij gerechtigd een incassobureau in de arm te nemen. De door dit incassobureau gemaakte kosten worden tot het in BMwA, BGBl 1996/141 (in de op dat moment geldige versie) genoemde maximumbedrag verhaald op de klant.

VIII. Levering, transport, vertraagde ontvangst

Al onze verkoopprijzen zijn exclusief bezorg-, montage- en plaatsingskosten. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen deze diensten echter tegen afzonderlijke betaling worden verricht c.q. georganiseerd. Daarbij worden voor het transport c.q. bezorgen de daadwerkelijk gemaakte kosten plus administratiekosten, ten minste echter het vracht-/vervoerloon dat op de dag van levering bij het vervoers-/transportbedrijf geldt, in rekening gebracht. Montagewerkzaamheden worden per uur verrekend, waarbij in de CAO vastgelegde manuren worden berekend. Wanneer de klant tot tweemaal toe de goederen niet zoals overeengekomen in ontvangst heeft genomen (vertraagde ontvangst), zijn wij gerechtigd de goederen in ons eigen magazijn op te slaan, waarvoor wij opslagkosten ter hoogte van 0,1 van het bruto factuurbedrag per begonnen kalenderdag in rekening brengen of de goederen op kosten en risico van de klant bij een bevoegd bedrijf op te slaan. Tegelijkertijd zijn wij dan gerechtigd, te staan op nakoming van de overeenkomst of na het vaststellen van een termijn van 2 weken, de overeenkomst te ontbinden en de goederen anders te verkopen, dan wel te gebruiken.

IX. Levertermijn

Wij zijn pas verplicht een dienstverlening uit te voeren, wanneer de klant voldaan heeft aan al zijn verplichtingen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering ervan, in het bijzonder alle technische en contractuele details, voorbereidende werkzaamheden en voorzorgsmaatregelen. Wij zij gerechtigd, de overeengekomen afspraken en levertermijnen met maximaal een week te overschrijden. Pas na het verstrijken van deze termijn en een redelijke tweede termijn kan de klant de overeenkomst ontbinden.

X. Plaats van handeling

Plaats van handeling is de vestiging van ons bedrijf.

XI. Kleine wijzigingen in de uitvoering

Kleine wijzigingen of andere voor onze klant redelijke wijzigingen in onze dienstverlening c.q. leveringsverplichting zijn van tevoren toegestaan, tenzij er zaken gedaan wordt met een consument. Dit geldt in het bijzonder voor afwijkingen (bijv. in afmetingen, kleuren, hout- en fineerbeelden, nerven en structuur etc.).

XII. Garantie, controle- en reclamatieplicht

Bij zaken met consumenten zijn de wettelijke bepalingen van kracht.
Wanneer de klant geen consument is, kunnen wij garantieclaims van de klant betreffende reparabele fouten tegemoetkomen door het product te vervangen, binnen een bepaalde termijn te repareren of door de prijs te verlagen. Schadeclaims van de klant, die gericht zijn op het repareren van de fout, worden pas geldig als wij in gebreke blijven met het vervullen van de garantieclaim. Wanneer de klant geen consument is, moeten de goederen zoals beschreven in de Oostenrijkse §§ 377 f HGB direct na levering, echter binnen 6 werkdagen worden gecontroleerd. Geconstateerde gebreken moeten onmiddellijk, binnen 3 werkdagen bij ons worden gemeld, waarbij ook de aard en de omvang van het gebrek schriftelijk moet worden aangegeven. Verborgen gebreken moeten direct, echter binnen 3 werkdagen na de ontdekking schriftelijk worden gereclameerd. Wanneer de reclamatie niet op tijd wordt ingediend, beschouwen wij de goederen als goedgekeurd.

XIII. Schadevergoeding

Alle schadeclaims zijn in geval van eenvoudige nalatigheid uitgesloten. Dit geldt niet voor persoonlijke schade c.q. voor schade aan ter bewerking aangeboden goederen wanneer de klant een consument is. Eenvoudige of grove nalatigheid moet door de gedupeerde worden bewezen, tenzij deze consument is. Wanneer de klant geen consument is, bedraagt de verjaringstermijn van schadeclaims drie jaren vanaf de risico-overdracht. De bepalingen binnen deze handelsvoorwaarden of anders overeengekomen bepalingen m.b.t. schadevergoeding zijn ook dan van toepassing, wanneer de schadeclaim naast of in plaats van een garantieclaim geldig wordt gemaakt. Voor de aansluiting of het transport van computertechnische producten c.q. voor het installeren van computerprogramma’s is de klant verplicht, een back-up te maken van alle gegevens die op dat moment al op de computer beschikbaar zijn. Doet hij/zij dit niet, dan is alleen hij/zij verantwoordelijk voor het verlies van gegevens en eventuele schade die hiermee samenhangt.

XIV. Productaansprakelijkheid

Verhaal halen zoals beschreven in § 12 van het Oostenrijkse Produkthaftungsgesetz is uitgesloten, tenzij degene die verhaal haalt kan bewijzen dat de fout bij ons is ontstaan en te wijten is aan grove nalatigheid.

XV. Eigendomsvoorbehoud en het claimen hiervan

Alle goederen worden door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverd en blijven ons eigendom zolang de betaling niet volledig is voldaan. In het claimen van het eigendomsvoorbehoud ligt alleen dan een terugtreding van de overeenkomst, wanneer dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Bij het terugnemen van goederen zijn wij gerechtigd, gemaakte transport- en manipulatiekosten te verrekenen. Bij inbeslagname van goederen onder ons eigendomsvoorbehoud door derden is de klant verplicht derden te wijzen op ons eigendom en ons op de hoogte te brengen. Wanneer de klant consument is of geen ondernemer, bij wie de van ons verworven goederen geen onderdeel uitmaken van zijn zakelijke handel, mag deze niet beschikken over de goederen onder voorbehoud, deze niet verkopen, als onderpand gebruiken, cadeau doen of verhuren, totdat de volledige verkoopprijs is voldaan. De klant is volledig verantwoordelijk voor de goederen onder voorbehoud, in het bijzonder is hij/zij aansprakelijk voor ieder verval, verlies of iedere waardevermindering.

XVI. Vorderingsoverdracht

Bij levering onder voorbehoud van eigendom draagt de klant zijn vorderingen tegenover derden vanaf heden over aan ons, voor zover deze ontstaan zijn uit de verkoop of verwerking van onze goederen, totdat al onze vorderingen volledig zijn betaald. De klant moet op ons verzoek zijn afnemers noemen en deze op tijd op de hoogte brengen van de overdracht. De overdracht moet worden vermeld in handelsboeken, op afleverbonnen, facturen etc. Wanneer de klant met zijn betalingen ten achter is, moet de winst uit de verkoop worden gescheiden en is de klant slechts eigendom in onze naam. Eventuele claims tegenover een verzekeraar moeten conform § 15 VersVG vanaf heden al aan ons worden overgedragen. Vorderingen tegenover ons mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming nooit worden overgedragen.

XVII. Recht van retentie

Indien de klant geen consument is, heeft deze bij rechtvaardige reclamatie uitgezonderd verrekeningen geen recht op restitutie van het gehele factuurbedrag, maar slechts op een redelijk gedeelte.

XVIII. Bevoegde rechtbank

Het Oostenrijkse recht is van toepassing. Het UN-kooprecht kan uitdrukkelijk niet worden toegepast. De overeenkomst wordt in het Duits afgesloten. De contractanten vallen onder Oostenrijkse, binnenlandse jurisdictie. Wanneer de klant geen consument is, is uitsluitend de rechtbank in de plaats van vestiging van ons bedrijf bevoegd uitspraken te doen over geschillen omtrent deze overeenkomst.

XIX. Bescherming van de privacy, adreswijzigingen en auteursrecht

De klant stemt in met het feit dat al zijn gegevens, ook de in de koopovereenkomst persoonsgebonden gegevens door ons mogen worden gebruikt bij het uitvoeren van deze overeenkomst. Ook stemt hij/zij in met het feit dat wij zijn/haar gegevens mogen automatiseren, opslaan en bewerken. De klant is verplicht ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in zijn privé en zakelijke adres en e-mailadres, zolang niet alle contractuele bepalingen van de rechtshandeling tussen van beide kanten volledig zijn voldaan. Wanneer men verzuimt ons op de hoogte te stellen van eventuele adreswijzigingen, worden verklaringen ook dan als aangekomen en ontvangen beschouwd, wanneer deze naar het laatst bekende adres worden gestuurd. Tekeningen, schema’s of andere technische documentatie blijven net als voorbeelden, catalogi, prospectussen, afbeeldingen en dergelijke altijd ons eigendom; de klant mag deze niet zonder toestemming gebruiken of verkopen. De opdrachtgever is verplicht, de opdrachtnemer schadeloos te stellen tegenover alle vorderingen die door derden door schendingen van auteursrechten, andere bedrijfsmatige voorbehouden worden gelegd.

XX. Toezenden van e-mail

De klant stemt in met het toesturen van e-mails voor reclamedoeleinden. Deze instemming kan te allen tijde worden herroepen.